Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

Narystė

Narystė

NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

 1. Asociacijos nariais gali būti Europos Sąjungos valstybių narių 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie teisėtai verčiasi žuvininkystės srityje augindami, gamindami ar kitokiu būdu gaudami akvakultūros produktus ir kurie atitinka kitus Asociacijos įstatų nustatytus reikalavimus.
 2. Fiziniai asmenys/ juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, Asociacijai raštu pateikia:
  • pasirašytą motyvuotą prašymą, juridinio asmens atveju – pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus;
  • juridiniai asmenys papildomai pateikia juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją.
 3. Prašymas dėl priėmimo į narius svarstomas artimiausiame Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime. Nauji Asociacijos nariai priimami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu paprasta balsų dauguma.
 4. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių mokėjimo tvarką ir dydį nustato Visuotinis narių susirinkimas. Jeigu Visuotinis narių susirinkimas nėra nustatęs kitaip, stojamasis nario mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo priimti narį į Asociaciją priėmimo dienos. Nustatytas stojamasis nario mokestis – 500 Eur.
 5. Visuotiniam narių susirinkimui nusprendus priimti asmenis į Asociaciją, sumokamas stojamasis nario mokestis. Sumokėjus stojamąjį nario mokestį, naujasis narys įrašomas į Asociacijos narių sąrašą bei susipažįsta su Asociacijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir įsipareigoja jų laikytis.
 6. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos, jei buvo Asociacijos nariu bent trejus metus, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį pranešęs Asociacijai, jei norėtų iš jos išstoti, ir susimokėti nustatytus Asociacijos nario ar kitus mokesčius. Asociacijos narys, pažeidęs narystės termino reikalavimą, privalo sumokėti Asociacijai Įstatų ar Tarybos nustatytą baudą.
 7. Asociacijos narys, įspėjus jį prieš 3 dienas, Tarybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos už bent vieno Asociacijos įstatų 3.4 punkte numatyto įsipareigojimo pažeidimą, įskaitant bet neapsiribojant stojamojo ar nario mokesčio nesumokėjimą, taip pat už veiklą, kuria pažeidžiami Asociacijos įstatai ar kuri yra nesuderinama su Asociacijos veikla. Pašalinimas iš Asociacijos narių neatleidžia nuo pareigos sumokėti nariui paskirtą baudą bei atlyginti jo padarytus nuostolius Asociacijai. Asociacija savo pažeistas teises gali ginti įstatymo nustatyta tvarka teisme.
 8. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
  • Asociacijos nariui fiziniam asmeniui mirus;
  • Tarybos sprendimu priėmus Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos pareiškimą;
  • Tarybos sprendimu pašalinus narį iš Asociacijos dėl nario pareigų nevykdymo ar kitokių Asociacijos įstatų ar organų sprendimų nustatytos tvarkos pažeidimų;
  • Asociacijos nario atžvilgiu pradedama bankroto procedūra;
  • Asociacijai pasibaigus įstatymų nustatyta tvarka ar ją likvidavus.
 9. Stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.