Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

Įstatai

Įstatai

1.     BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  NACIONALINĖ AKVAKULTŪROS IR ŽUVŲ GAMINTOJŲ PRODUKTŲ ASOCIACIJA (toliau vadinama „Asociacija”) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija ir kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, vykdyti kitą, įstatymų ar įstatų neuždraustą, veiklą.

1.2.  Asociacijos pavadinimas – NACIONALINĖ AKVAKULTŪROS IR ŽUVŲ PRODUKTŲ GAMINTOJŲ ASOCIACIJA.

1.3.  Asociacija veikia vadovaudamasi atitinkamais ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.

1.4.  Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius Asociacija gali bendradarbiauti su užsienio šalių fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.5.  Asociacijos veikla yra neterminuota.

 

2.     ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1.  Pagrindinis Asociacijos veiklos tikslas – užtikrinti, kad būtų gerinamos Asociacijos narių pagamintų produktų pardavimo sąlygos, skatinti Lietuvos akvakultūros gamintojų bendradarbiavimą, ginti Asociacijos narių interesus, atstovauti Asociacijos narius panaudojant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinių ir kitų institucijų, organizacijų teikiamas galimybes plėtojant akvakultūrą, teisėtomis priemonėmis reguliuoti akvakultūros produktų rinką. Asociacija, siekdama įstatuose numatytų tikslų, turi laikytis Europos Sąjungos nustatytų reikalavimų dėl bendrųjų žuvininkystės ir akvakultūros rinkų organizavimo.

2.2.  Pagrindinio tikslo įgyvendinimui Asociacija siekia:

2.2.1.    apjungti Asociacijos narių pastangas vykdant žuvų ir vėžių auginimo, žuvivaisos bei žuvų apsaugos, rinkos plėtros, didinant Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančios konkurencingos produkcijos gamybos apimtis bei ieškant materialinių išteklių, taip pat ir iš Europos Sąjungos fondų, šiems tikslams pasiekti;

2.2.2.     užtikrinti, kad būtų gerinamos Asociacijos narių pagamintų produktų pardavimo sąlygos, planuoti gamybą pagal paklausą, skatinti tiekimo koncentraciją;

2.2.3.    stabilizuoti kainas Asociacijos narių gaminamų produktų rinkoje;

2.2.4.   gerinti Asociacijos narių tiekiamų  produktų kokybę;

2.2.5.   optimizuoti pasiūlos ir paklausos santykį akvakultūros produktų rinkoje;

2.2.6.    propaguoti ir diegti mokslo ir technikos naujoves, tobulinti žuvininkystės darbų technologiją, vystyti ekologinę žuvininkystę, agroturizmą;

2.2.7.    bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, žuvininkystę kuruojančiomis institucijomis, kitomis ministerijomis, žinybomis bei mokslo įstaigomis ir giminingomis asociacijomis, intensyvinant konkurencingos ir ekologiškai švarios tvenkinių produkcijos gamybą, saugant Lietuvos žuvų išteklius bei gamtą, gerinant epizootinį tvenkinių ir vidaus vandenų stovį, reguliuojant žuvilesių paukščių skaičių tvenkiniuose ir kitais žuvininkystės klausimais;

2.2.8.    plėsti ekonominius ir profesinius ryšius su užsienio šalių įmonėmis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis; 

2.2.9.    teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijomis, žinyboms, savivaldybėms žuvininkystės klausimais, dalyvauti vyriausybinių programų, įstatymų, kitų norminių aktų, susijusių su žuvininkyste, rengime;

2.2.10.  rinkti ir skelbti informaciją žuvininkystės ir kitais klausimais, supažindinti Asociacijos narius su teisės aktų pakeitimais žuvininkystės srityje, organizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus, leisti informacinį leidinį; 

2.2.11.   dalyvauti konkursuose Lietuvos Respublikos ir užsienio rinkose su žuvininkyste susijusiems darbams atlikti, skelbti konkursus, premijuoti konkursų nugalėtojus;

2.2.12.    išnaudoti visas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje teikiamas galimybes, kurias Europos Sąjunga siūlo gamybos ir prekybos planų įgyvendinimo srityje.

2.3.  Asociacijos vykdomos veiklos sritys ir rūšys:

2.3.1.   05.02 Žuvų auginimas;

2.3.2.   05.02.10 Mailiaus veisimas ir auginimas;

2.3.3.   05.02.20 Žuvų ūkių veikla;

2.3.4.   15.20 Žuvų ir žuvų produktų paruošimas, perdirbimas ir konservavimas;

2.3.5.   51.1 Didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį;

2.3.6.   51.11 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla;

2.3.7.   51.14 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla;

2.3.8.   51.17 Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla;

2.3.9.   51.18 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specifinių produktų ar jų grupių pardavimo specializuota veikla, atliekama agentų;

2.3.10.   51.38 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba;

2.3.11.   52.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba;

2.3.12.   67.13.10 Finansinės konsultacijos;

2.3.13.   73.10.10 Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

2.3.14.   73.10.20 Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;

2.3.15.   74.1 Teisinė, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; verslo ir valdymo konsultacijos; holdingai;

2.3.16.   74.13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

2.3.17.   74.14.10 Verslo informacijos paieška ir pateikimas;

2.3.18.   74.14.20 Ginčų tarp verslo partnerių sprendimas, jų sutaikymas;

2.3.19.   74.14.30 Verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijos;

2.3.20.   74.30.30 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė;

2.3.21.   74.30.40 Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą;

2.3.22.   74.87.20 Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

2.3.23.   74.87.30 Aukcionų rengėjų veikla.

2.4.  Asociacija gali vykdyti įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

 

3.        ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Asociacijos nariais gali būti Europos Sąjungos valstybių narių 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie teisėtai verčiasi žuvininkystės srityje augindami, gamindami ar kitokiu būdu gaudami akvakultūros produktus ir kurie atitinka kitus šių įstatų nustatytus reikalavimus. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys.

3.2.  Visi Asociacijos nariai turi lygias teises. Negalima jokia narių diskriminacija dėl pilietybės ar įsisteigimo vietos. 

3.3.  Asociacijos narys turi tokias teises:

3.3.1.    dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

3.3.2.    naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.3.3.    susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.4.    susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;

3.3.5.    bet kada išstoti iš Asociacijos, įvykdęs šių įstatų 3.4.5. reikalavimus. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.3.6.    kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.4.  Asociacijos narys privalo:

3.4.1.    laikytis Asociacijos įstatų;

3.4.2.    vykdyti Asociacijos organų sprendimus;

3.4.3.    taikyti Akvakultūros srityje (gamybai ir pardavimui) Asociacijos priimtas taisykles;

3.4.4.    realizuojant gyvas prekines žuvis mažmeninės prekybos subjektams, laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų reikalavimų;

3.4.5.    pasilikti Asociacijos nariais bent trejus metus ir ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį pranešti Asociacijai, jei norėtų iš jos išstoti. Asociacijos narys pažeidęs narystės termino reikalavimą privalo sumokėti Asociacijai Įstatų ar Tarybos nustatytą baudą;

3.4.6.    nepriklausyti jokiai kitai gamintojų organizacijai;

3.4.7.    teikti Asociacijos reikalaujamą informaciją, kad ši galėtų priimti sprendimus dėl Asociacijos tikslų įgyvendinimo arba atlikti įstatymines prievoles, arba statistikos tikslais. Narys turi Asociacijai teikti šią informaciją: (1) Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui, iki sekančio mėnesio po praėjusio ketvirčio pabaigos 20 d., narys privalo pateikti Asociacijai užpildytą „Kiekio, kainų ir kokybės ataskaitą“ apie akvakultūros produktų parduotus kiekius, kokybę, kainas ir gautas pajamas; (2) Pasibaigus metams narys pateikia užpildytą Ž-4 formą ir ją el. paštu perduoda Asociacijai iki vasario 1 d., kad pagal iš narių gautus duomenis Asociacija galėtų laiku paruošti metinę ataskaitą ir per septynias savaites nuo kalendorinių metų pradžios pateikti kontroliuojančiai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos institucijai; (3) Vykdant sezoninius produktų tiekimo ir pardavimo mėnesio uždavinius (jei tokie yra numatyti Asociacijos gamybos ir prekybos plane), Narys užpildytą „Kiekio, kainų ir kokybės ataskaitą“ apie akvakultūros produktų parduotus kiekius, kokybę, kainas ir gautas pajamas už praeitą mėnesį privalo perduoti iki sekančio mėn. 20 d. ;

3.4.8.    laiku mokėti nustatytus Asociacijos nario ar kitus mokesčius;

3.4.9.    besąlygiškai vykdyti sutartis su Asociacija iki visiško jų įvykdymo net ir tuo atveju, jeigu Asociacijos nariai išstoja iš Asociacijos arba pašalinami iš jos.

3.5.  Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijai raštu pateikia prašymą tapti Asociacijos nariu, susipažįsta su Asociacijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir įsipareigoja jų laikytis. Nusprendus priimti asmenį į Asociaciją, jis įrašomas į Asociacijos narių sąrašą.

3.6.  Stojamųjų įnašų, narių mokesčių mokėjimo tvarką ir dydį nustato Visuotinis narių susirinkimas. Jeigu Visuotinis narių susirinkimas nėra nustatęs kitaip, stojamasis nario mokestis turi būti sumokamas ne vėliau, kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo priimti narį į Asociaciją priėmimo dienos. Metinis nario mokestis, jeigu visuotinio narių susirinkimo nebuvo nustatyta kitaip, turi būti sumokamas ne vėliau, kaip iki tų metų, už kuriuos yra mokamas spalio 31 dienos. Nario išstojimo iš Asociacijos atveju, jo sumokėti mokesčiai nėra grąžinami. Tuo atveju, jeigu narys nusprendžia išstoti iš Asociacijos narių po to, kai Asociacijos valdymo organai yra patvirtinę nario mokesčius einamiesiems metams, narys privalo sumokėti pilną nario mokestį už visus tuos einamuosius metus, t. y. nario metinis mokestis nėra proporcingai mažinamas nario buvimo Asociacijoje faktiniam laikotarpiui.

3.7.  Asociacijos narys, įspėjus jį prieš 3 dienas, Tarybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos už bent vieno Įstatų 3.4 punkte numatyto įsipareigojimo pažeidimą, įskaitant bet neapsiribojant stojamojo ar nario mokesčio nesumokėjimą, taip pat už veiklą, kuria pažeidžiami Asociacijos įstatai ar kuri yra nesuderinama su Asociacijos veikla. Pašalinimas iš Asociacijos narių neatleidžia nuo pareigos sumokėti nariui paskirtą baudą bei atlyginti jo padarytus nuostolius Asociacijai. Asociacija savo pažeistas teises gali ginti įstatymo nustatyta tvarka teisme.

3.8.  Asociacijos nariui, nevykdant savo pareigų ar nesilaikant Asociacijos organų sprendimų, Taryba turi teisę skirti Asociacijos nariui baudą. Už nario pareigų pažeidimus, t. y. už netinkamą pareigos mokėti nario mokestį vykdymą (Įstatų 3.4.8 p.), netinkamą pareigos teikti informaciją vykdymą (Įstatų 3.4.7 p.), taip pat už išstojimo iš Asociacijos tvarkos pažeidimą (Įstatų 3.4.5 p.), narys ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pažeidimo padarymo įsipareigoja mokėti Asociacijai po 1000 Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas neatleidžia nario nuo pareigų tinkamo įvykdymo bei visiško nuostolių atlyginimo Asociacijai. Ši sąlyga išlieka galioti ir po narystės Asociacijoje pasibaigimo. Taryba gali nustatyti ir kitas baudas už nario pareigų pažeidimus pagal atskirą tvarką.

3.9.  Narystė Asociacijoje pasibaigia:

3.9.1.   Asociacijos nariui fiziniam asmeniui mirus;

3.9.2.   Tarybos sprendimu priėmus Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos pareiškimą;

3.9.3.   Tarybos sprendimu pašalinus narį iš Asociacijos dėl nario pareigų nevykdymo ar kitokių Asociacijos įstatų ar organų sprendimų nustatytos tvarkos pažeidimų;

3.9.4.   Asociacijos nario atžvilgiu pradedama nemokumo procedūra;

3.9.5.   Asociacijai pasibaigus įstatymų nustatyta tvarka ar ją likvidavus.

ASOCIACIJOS VALDYMAS

3.10.  Asociacijos organai yra:

3.10.1. Visuotinis narių susirinkimas;

3.10.2. Taryba – kolegialus Asociacijos valdymo organas;

3.10.3. Direktorius – vienasmenis Asociacijos valdymo organas.

Visuotinis narių susirinkimas

3.11.  Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

3.12.   Eilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Tarybos ne rečiau kaip kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos.

3.13.  Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja bent 1/5 visų Asociacijos narių.

3.14.  Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Asociacijos narių.

3.15.  Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas pakartotinai. Pakartotinai sušauktas Visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

3.16.  Kiekvienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

3.17.  Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas Visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Visi sprendimai priimami Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 3.18.1 ir 3.18.6 punktuose numatytus sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

3.18.  Visuotinis narių susirinkimas:

3.18.1.   keičia Asociacijos įstatus;

3.18.2.   renka ir atšaukia Tarybos narius;

3.18.3.    nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

3.18.4.   priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo;

3.18.5.    tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

3.18.6.    priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar     likvidavimo);

3.18.7.    priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

3.18.8.    nustato Tarybos nariams mokamų atlyginimų dydį ir tvarką.

3.18.9.    tvirtina informaciją, kurią Asociacijai privalo teikti narys bei tokios informacijos teikimo sąlygas, o taip pat gali pakeisti informacijos teikimo tvarką ir sąlygas.

3.19.   Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais klausimais, jei to nedraudžia teisės aktai ar Asociacijos įstatai.

Taryba

3.20.   Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) dvejiems metams Visuotinio narių susirinkimo išrinkti nariai. Visuotinis narių susirinkimas tvirtina visą Tarybą in corpore. Taryba iš Tarybos narių išrenka Tarybos Pirmininką.

3.21.   Taryba vadovauja Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Visuotinių narių susirinkimų.

3.22.   Tarybos darbui vadovauja Tarybos Pirmininkas.

3.23.   Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

3.24.   Tarybos nariu gali būti tik fizinis asmuo. Asociacijos Tarybos nariu negali būti asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali eiti šių pareigų. Tarybos narys nebūtinai turi būti Asociacijos narys.

3.25.   Taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda įvykus Tarybą ar jos narius paskyrusiam Visuotiniam narių susirinkimui.

3.26.   Kai Asociacijos įstatai keičiami dėl Tarybos narių skaičiaus padidinimo, naujai paskirti Tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

3.27.   Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.

3.28.   Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjęs Asociaciją.

3.29.   Už veiklą asociacijos valdymo organe Tarybos nariams gali būti mokamas atlyginimas.

3.30. Sprendimai Taryboje priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių.

3.31.   Taryba:

3.31.1.  svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją;

3.31.2.  tvirtina Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

3.31.3.  skiria baudas Asociacijos nariams, nesilaikantiems Asociacijos įstatų ar Asociacijos organų sprendimų;

3.31.4.  atskiru dokumentu patvirtina informacijos, pranešimų skelbimo, pateikimo Asociacijos nariams tvarką;

3.31.5.  priima Asociacijos nariams privalomas gamybos ir pardavimo taisykles;

3.31.6.  nustato Asociacijos teikiamų paslaugų įkainius;

3.31.7.  priima sprendimus dėl aukcionų skelbimo ir jų organizavimo tvarkos;

3.31.8.  priima sprendimus dėl Asociacijos vardu perkamo turto, produkcijos ir jos realizavimo;

3.31.9.  analizuoja ir vertina Direktoriaus pateiktą medžiagą apie Asociacijos veiklos strategijos įgyvendinimą, Asociacijos veiklos organizavimą, Asociacijos finansinę būklę;

3.31.10. analizuoja, vertina Asociacijos finansinės atskaitomybės projektą ir teikia jį Visuotiniam narių susirinkimui;

3.31.11.   per tris mėnesius, pasibaigus kalendoriniams metams, apsvarsto Asociacijos veiklos ataskaitą už praėjusius finansinius metus ir teikia ją Visuotiniam narių susirinkimui;

3.31.12.  kontroliuoja, kad Asociacijos lėšos būtų investuojamos, laikomos pelningiausiu ir saugiausiu būdu;

3.31.13.   priima sprendimus dėl Asociacijos narių pašalinimo;

3.31.14.  skiria ir atšaukia Direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas, darbo sutartį pasirašo Tarybos Pirmininkas;

3.31.15.  Direktoriaus teikimu ir savo iniciatyva skiria materialinį ir moralinį skatinimą asmenims, aktyviai prisidėjusiems  prie asociacijos veiklos.

3.32.   Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Tarybos darbo reglamentas.

3.33. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Tarybos narys. Tarybos posėdis šaukiamas Tarybos Pirmininko ar jį pavaduojančio asmens sprendimu. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia  Tarybos Pirmininko balsas. Tarybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

3.34.  Tarybos narys neturi teisės balsuoti, kai Tarybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Taryboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

3.35.  Taryba į savo posėdžius gali pakviesti ekspertus. Ekspertai neturi balsavimo teisės Tarybos posėdyje.

3.36.   Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

Direktorius

3.37.    Direktorius:

3.37.1.  organizuoja Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą;

3.37.2.  priima į darbą ir atleidžia darbuotojus;

3.37.3.  be papildomų įgaliojimų veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu;

3.37.4.  pasirašo finansinius dokumentus;

3.37.5.  atidaro sąskaitas kredito įstaigose, disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis įstatų nustatyta tvarka;

3.37.6.  pateikia Tarybai Asociacijos metinį balansą, veiklos ataskaitą, sąmatą bei programų projektus iki balandžio 1 d.;

3.37.7.  atsiskaito Asociacijos Tarybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais;

3.37.8.  skatina ir skiria nuobaudas darbuotojams, leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos darbuotojų veiklą;

3.37.9.  privalo užtikrinti Asociacijos turto apsaugą, normalių darbo sąlygų sukūrimą;

3.37.10. vykdo veiklą pagal Tarybos patvirtintą Vadovo darbo reglamentą.

 

4.     FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

4.1.  Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos Visuotinio narių susirinkimo sprendimu laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatytos tvarkos.

4.2.   Visuotinio narių susirinkimo sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo paskiriami filialo ar atstovybės valdymo organų nariai, nurodoma jų paskyrimo ir atšaukimo tvarka, patvirtinami filialo ar atstovybės nuostatai.

 

5.     ASOCIACIJOS LĖŠOS, TURTAS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

5.1.  Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai, vertybiniai popieriai, leidyklos, spaustuvės, socialiniai ir labdaros objektai bei kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šiuose įstatuose nustatytų šaltinių lėšų, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

5.2.  Asociacijos lėšas sudaro:

5.2.1.    Europos Sąjungos fondų teikiama finansinė parama;

5.2.2.    Lietuvos Respublikos subsidijos;

5.2.3.    pajamos iš per Asociaciją parduodamų akvakultūros produktų;

5.2.4.    nario mokesčiai ir rėmėjų įnašai;

5.2.5.    fizinių asmenų, labdaros bei kitų organizacijų skirtos, paaukotos lėšos ir turtas;

5.2.6.    kredito įstaigų palūkanos už saugojamas Asociacijos lėšas;

5.2.7.    lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;

5.2.8.    kitos teisėtai gautos lėšos.

5.3.  Asociacijos lėšos naudojamos pagal sąmatas narių komandiruotėms, organizacinei ir ūkinei veiklai, renginiams organizuoti, mokesčiams mokėti, sutartiniams įsipareigojimams vykdyti bei kitiems įstatuose numatytiems tikslams.

 

6.     ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

6.1.  Šie įstatai gali būti pakeisti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių turimų balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

6.2.  Asociacijos įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

7.     FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

7.1.  Asociacijos finansinę veiklą tikrina Revizorius, kurį renka Visuotinis narių susirinkimas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės. Revizoriumi gali būti fiziniai asmenys, turintys kvalifikacijos diplomus. Revizoriumi negali būti Tarybos nariai bei Direktorius. Revizoriaus darbo tvarką nustato jo darbo reglamentas, kurį tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

7.2.   Revizorius privalo:

7.2.1.    tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

7.2.2.   Visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos Pirmininko pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

7.2.3.    artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

7.2.4.    Visuotiniame narių susirinkime raštu pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

7.3.  Taryba ir Direktorius privalo Revizoriui pateikti jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus, kad Revizorius galėtų netrukdomai atlikti savo pareigas, numatytas šiuose įstatuose.

7.4.  Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

7.5.  Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

 

8.     KITOS NUOSTATOS

8.1.  Asociacijos pranešimai, informacija nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami el. paštu, paštu ar įteikiami asmeniškai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu naudojamas (reikalingas) viešas pranešimų skelbimo būdas, jie spausdinami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

8.2.  Visuotiniai Asociacijos narių susirinkimai ir Tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis (kompiuteriu, telefonu ir pan. ir atitinkama programine įranga). Galimi visiškai nuotoliniai susirinkimai/ posėdžiai, kai nei vienas dalyvis nedalyvauja gyvai, ir mišrūs susirinkimai/ posėdžiai, kai dalis dalyvių dalyvauja gyvai, o dalis – nuotoliniu būdu. Į nuotolinį susirinkimą/ posėdį jungiamasi atsiųstais prisijungimo duomenimis ne vėliau nei 5–10 minučių prieš paskirtą laiką. Asmuo prisijungia į vaizdo konferenciją per Zoom ar kitą platformą, joje nurodydamas savo vardą ir pavardę. Prisijungus į nuotolinį susirinkimą/ posėdį, nustatoma dalyvių tapatybė. Jei susirinkimas/ posėdis vyksta per vaizdo konferenciją, asmuo prisistato, ir jei posėdžiui pirmininkaujantis paprašo, parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nukreiptą į vaizdo kamerą. Nuotolinio susirinkimo/ posėdžio metu yra daromas garso ar vaizdo įrašas, kuris yra sudedamoji protokolo dalis. Nariai neturi teisės daryti garso ar vaizdo įrašo, tačiau gali susipažinti po susirinkimo su jo protokolu ir gauti garso ar vaizdo įrašą pagal nustatytą tvarką. Jeigu posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja dalyvio įgaliotas asmuo ar atstovas, jis savo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, kurie turi būti tinkamai įforminti ir patvirtinti, turi pateikti Asociacijai ne vėliau, kaip likus dienai iki numatyto susirinkimo/ posėdžio.

8.3.  Jei kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.

8.4.  Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

 

2022 m.  birželio 16 d.