Telefonas: +370 5 216 16 26 | El. paštas: akvavyt@gmail.com

2023-2026 M. ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „NAŽPGA GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS“

2023-2026 M. ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „NAŽPGA GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS“

(Nr. 22GO-23-01-K-003-PR001)

 

Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (toliau – Asociacija) įgyvendina projektą „NAŽPGA Gamybos ir prekybos planas“ (Nr. 22GO-23-01-K-003-PR001) (toliau – Projektas) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Projekto pagrindinis tikslas – įvykdyti patvirtintą Asociacijos (Gamintojų organizacijos) akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planą 2023-2025 metams su kuo mažesnėmis sąnaudomis, akvakultūros produktus pagal grafiką patiekti rinkai ir už tai gauti numatytas pajamų sumas, nedarant neigiamo poveikio gamtai ir didinant pridėtinę vertę daliai produktų.

Įgyvendinant 2023-2025 metų gamybos ir prekybos planą yra numatytos konkrečios priemonės (veiklos) bei jų įgyvendinimo planas:

  • Rengti ir vykdyti mokslines ir technines kampanijas siekiant pagerinti žinias apie žuvų rūšis ir akvakultūros poveikį aplinkai ir skatinti tausių akvakultūros metodų plėtrą.
  • Dalyvauti mugėse ir parodose nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių akvakultūros produktus.
  • Dalyvauti kuriant pašarų atsekamumo procedūras – bendradarbiauti su mokslininkais, pašarų gamintojais.
  • Vykdyti veterinarinius, hidrocheminius tyrimus, užtikrinant gyvūnų gerovės, aplinkosauginius tvarios, tausios akvakultūros produktų gamybos reikalavimus, o taip pat padedant  užtikrinti aukštų maisto produktų kokybės bei saugos standartų taikymą.
  • Rinkos tyrimai ir tarpininkavimas – nustatyti rinkas akvakultūros produktų pardavimui ir tarpininkauti patiekiant rinkai gamintojų organizacijos narių produktus.
  • Kurti ir plėtoti naujas prekybos priemones ir metodus – nuolat ieškoti naujų prekybos kanalų ir produkcijos realizavimo vietų, tinkamai išnaudoti atsiradusias aplinkybes.
  • Rengti ir vykdyti priemones, kuriomis siekiama propaguoti akvakultūros produktus – numatoma rengti ir platinti reklaminę medžiagą apie akvakultūros produktus.
  • Dalyvauti rengiant nacionalinius strateginius dokumentus – numatoma aktyviai dalyvauti rengiant ilgalaikius ir trumpalaikius akvakultūros strategijos dokumentus. Teikti pasiūlymus ir pastabas, valstybinėse institucijose spręsti problemas efektyviais būdais.
  • Veiksmingai dalyvauti akvakultūros įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu/tarptautiniu lygmenimis. Numatoma dalyvauti konferencijose.

Šios priemonės leis padidinti akvakultūros įmonių gaunamą ekonominę naudą. Be to, prie ekonominės naudos didinimo prisidės ir naujų, inovatyvių technologijų diegimas į akvakultūros produkcijos auginimo ir gamybos etapus. Nauji metodai leis naudoti mažiau energetinių išteklių, su tomis pačiomis priemonėmis pasiekti geresnių produkcijos efektyvumo rodiklių. Asociacija per mokymus, teikdama rekomendacijas, dalindamasi gerosios patirties pavyzdžiais, ekonominiais skaičiavimais ir analizėmis, atnaujindama žinias tarptautinėse konferencijose bei seminaruose savo narius nuolat skatina auginti žuvis ekologiškai, saugant gamtą, jos bioįvairovę, ragina labiau orientuotis ne į pirminės produkcijos pardavimą, o į jos perdirbimą, kad pagaminami produktai kurtų kuo didesnę pridėtinę vertę.

Visos šios priemonės užtikrina, kad vykdoma akvakultūros veikla remtųsi tausios ir tvarios akvakultūros metodais, būtų užtikrinti aukšti maisto saugos reikalavimai, saugoma gamta ir laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginių dokumentų nuostatų.

Laukiami Projekto veiklų rezultatai turi būti pasiekti įgyvendinant Projekte nustatytas priemones pagal patvirtintą Asociacijos (Gamintojų organizacijos) akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planą 2023-2025 metams.

Projektui įgyvendinti trejiems metams skirta 270 450 Eur (t. y. 75 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš jų: Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo lėšos sudaro iki 189 315 Eur, t. y. 70 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 81 135 Eur, t. y. 30 proc. paramos sumos.